ລ/ດ ປະເພດ ຊື່ ແຂວງ ເບີໂທຕິດຕໍ່
1 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍ ລາວ-ຫວຽດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 353493/020 5557457/97090770/55007019
2 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍ ນະຄອນຫຼວງ ແກຣນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 020 5540115/030 9288889/02078858899
3 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍ ຫຼັກໄຊ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 020 55498009/020 98962345/030 5138287
4 ໂຮງໝໍ ໂຮງໝໍ ຮ່າໂນ້ຍ-ວຽງຈັນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 020 99440010/0309966999
5 ຄລີນິກ ຄລີນິກ ແມ່ຂອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 222879
6 ຄລີນິກ ສູນການແພດຂອງສະຖານທູດຝຣັ່ງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 214150
7 ຄລີນິກ ອາລົງກອນ ໂພລີຄລີນິກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 020 55511119
8 ຄລີນິກ ເວດສະພົງ ຄລີນິກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 254648-9
9 ຄລີນິກ ຄລີນິກ ວຽງຈັນ-ສາກົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 316760/030 9210973
10 ຄລີນິກ ຄລີນິກ ໂພນທັນໃຕ້ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 453009/020 77704248/020 77272272
11 ຄລີນິກ ສູນການແພດ ບົ່ງມະຕິພະຍາດ ສາກົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 021 252870/020 59674298
12 ຄລີນິກ ຄລີນິກ ແມ່ຂອງ ສ່ວນບຸກຄົນ (ທ່າງອນ) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 020 54299946/030 5559557
13 ຄລີນິກ ຄລີນິກ ດຣ ອຳພອນ ສີດາບູດ ຄຳມ່ວນ 020 55629048/020 56500296
14 ຄລີນິກ ຄລີນິກ ມິດຕະພາບ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 02055993099/02052239215